Powrót
O GŁOSCE I LITERZE
Alfabet - uporządkowany zbiór liter

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Głoska - to najmniejsza cząstka wymawianego wyrazu, którą wymawiamy i słyszymy

Litera - to najmniejsza cząstka napisanego wyrazu, którą piszemy, widzimy i czytamy.

PODZIAŁ GŁOSEK
Głoski dzielimy na:

a/ samogłoski, a są to: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y

b/ spółgłoski: b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, t, w, z, ź, ż

Dzielimy je również na miękkie i twarde.

Miękkość spółgłosek oznaczamy w dwojaki sposób.

A/ przez kreczkę nad literą: ś, ć, ń, ź, dź
np. śnieg, późno, leń
Tego typu zmiękczenia występują, jeżeli głoska miekka stoi przed spółgłoską lub jest na
końcu wyrazu i wyraźnieją słychać

b/ poprzez literę "i": si, ci, ni, zi, dzi, itd.
np.ciasto, siostra, konie, ziarno, dziecko
Przez literę "i" zmiękczenie występuje przed samogłoską. Jeżeli usłyszysz sylaby, np: sia, sio,siu, sie,się, sią, cia, cio, ciu, cie,cią, cię, zia, zio, ziu, zie, zię, zią, nia, nio, niu, nie, nią, nię - zawsze zmiekczaj przez "i".

O WYRAZACH
Wyraz dzielimy na: głoski, litery, sylaby

wyraz: dom, szkoła, dziecko
głoski: d o m , sz k o ł a, dzi e c k o
litery: d o m, s z k o ł a, d z i e c k o
sylaby: dom, szko-ła, dziec - ko

Sylabę tworzy samgłoska w połaczeniu z spółgłoskami. Tyle sylab jest w wyrazie, ile samogłosek sylabotwórczych. Pamiętaj, że "i" czasami zmiękcza spółgłoskę i wówczas pełni rolę zmiękczenia, a czasami jest samogłoską sylabotwórczą - wówczas wyraźnie słychać ją w wyrazie.


O ZDANIU
Zdanie składa się z różnych wyrazów. Pamietaj,że każde zdanie zawiera czasownik w formie osobowej. Wypowiedzenie, które nie posiada czasownika w formie osobowej nazywamy równoważnikiem zdania.

ZADNIE: Ola śpiewa piosenkę.
RÓWNOWAŻNIK: Śpiewanie piosenki przez Olę.

Zdania dzielimy na:

1.Pojedyncze - zawiera tylko jeden czasownik w formie osobowej.
np. Ala czyta książkę.

2. Złożone - zawiera dwa lub więcej czasowników.
np. Na lekcji muzyki dziewczynki śpiewały, a chłopcy grali.

Zdania również dzielimy na:

a/ nierozwinięte, np. : Kotek śpi.
b/ rozwinięte, np.: Malutki, czarny kotek smacznie śpi pod drewnianym płotem.

Każde wypowiedzenie ma na celu:
- powiadomienie o czymś – zdanie oznajmujące: Jutro jadę w góry.
- pytanie o coś – zdanie pytające: Co czytasz?
- skłanianie do czegoś – zdanie rozkazujące: Strzeż się pociągu!

MÓWIMY WÓWCZAS O RODZAJACH ZDAŃ:
OZNAJMUJACE - zakończone kropką
PYTAJĄCE - zakończone znakiem zapytania
ROZKAZUJĄCE,WYKRZYKNIKOWE - zakończone wykrzyknikiem

wwwDZIECI - darmowa usługa Strony Dzieci Sprawnych Inaczej

Strona Dzieci